For lærere 2022

Lærerveiledning til Faktafyk 2022

Med Faktafyk vil vi øke interessen for sakprosa blant ungdom. Målet er ikke at alle skal like alt, men at alle skal finne noe de liker, og bli inspirert til å lese mer. Vi vil at elevene skal oppdage at sakprosa er et vidt begrep som rommer ulike typer tekster og kan handle om helt forskjellige ting. Faktafyk inneholder derfor tekster som spenner vidt når det gjelder både tema og form.

Den didaktiske rammen rundt oppleggene i lærerveiledningen er prosessorientert lesing. Oppgavene er delt inn i fasene før, under og etter lesingen. Målet er at teksten skal åpnes for elevene, samtidig som du som lærer får muligheten til å fungere som modell i de delene av lesingen der du mener at elevene dine trenger støtte.

Vi mener den beste måten å vekke elevenes interesse for litteratur på er å la dem lese med en personlig tilnærming. Lærerveiledningen legger opp til at det skal samtales om tekstene på en måte som oppleves som relevant for elevene. Derfor vil du finne få spørsmål med fasitsvar i denne lærerveiledningen. For å skape interesse og engasjement blant elevene mener vi det er bedre å spørre dem hva de mener om litteraturen og om de temaene som litteraturen tar opp.

Gjennom oppleggene i denne lærerveiledningen får elevene mulighet til å sette ord på sin personlige leseopplevelse, relatere litteraturen til sin egen hverdag og diskutere temaer som tas opp i tekstene. I flere av oppleggene legges det også opp til at elevene skal reflektere rundt og utforske grensene for sakprosasjangeren og hvor skillet går mellom fakta og fiksjon. Til flere av undervisningsoppleggene er det også forslag til skriveoppgaver der elevene skal skrive egne tekster med Faktafyk-tekster og andre sakprosatekster som inspirasjon og modell, formulere debattinnlegg og argumentere for sine meninger om det de har lest.

Alle undervisningsoppleggene bygger opp under kompetansemål fra læreplanen i norsk. Flere av oppleggene dekker også kompetansemål fra læreplanen i samfunnsfag, naturfag og RLE, og Faktafyk egner seg godt som utgangspunkt for tverrfaglig arbeid med fagene.

Lærerveiledningen er delt inn i to deler. I den første delen legges det opp til at elevene skal arbeide med Faktafyk i sin helhet. I den andre delen finner du opplegg som tar utgangspunkt i en eller flere av Faktafyk-tekstene.

E-magasinet faktafyk.no er en forlengelse av papirmagasinet. I tillegg til alt innholdet i papirmagasinet finner du her både bonusstoff og lydspor og egne artikler som kan inngå i arbeidet med sakprosamagasinet.                                                    

UNDERVISNINGSOPPLEGG DEL 1

Bli kjent med Faktafyk Bokmål Nynorsk

Fiksjon eller fakta i Faktafyk? Bokmål Nynorsk


UNDERVISNINGSOPPLEGG DEL 2

Her finner du lærerveiledning til artiklene i Faktafyk 2022:

TEMA: FREMTIDSDRØMMER

TEMA: KONSPIRASJONSTEORIER

TEMA: FLYKTNINGER

UNDERVISNINGSOPPLEGG DEL 3: maler:

Å skrive et debattinnlegg mal

Arbeid med ord og begreper mal

Vurderingsskjema for fagtekster mal

Skrivetips Bokmål Nynorsk

Tips til hvordan en kan skape debatt i klasserommet Bokmål Nynorsk

Hva er gode argumenter? Bokmål Nynorsk