Alene på flukt

Både Helga og Edgar ble drevet på flukt fra hjemmene sine i forbindelse med 2. verdenskrig. Begge var barn, og begge opplevde frykt for å skilles fra foreldrene sine. Hendelsene Helga og Edgar beskriver, fant sted for mer enn 70 år siden. Men flukt er en situasjon som rammer mange unge også i dag. Faktafyk har snakket med Ann-Magritt Austenå, generalsekretær for Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), om unge flyktningers situasjon i dag.

Kristin Li, Foreningen !les Espen Rasmussen og Ellen Lande Gossner, fra boka «Asylsøker»(Forlaget Press, 2009)

– Hvor mange barn er på flukt i verden i dag?

– Ifølge tall fra FNs høykommissær fra flyktninger er 22 millioner barn på flukt. FN regner med at halvparten av alle som er på flukt, enten det er i eget land eller utenfor, er under 18 år.

– Av hvilke årsaker drives barn på flukt?

– Mange drives på flukt av naturkatastrofer som flom eller jordskjelv, eller mer saktevirkende katastrofer som tørke og feilslåtte avlinger. Men hovedårsaken er krig og konflikt. Og ofte er det de samme områdene som rammes gang på gang, så veldig mange opplever å måtte flykte flere ganger.

– Noen av dem som flykter, kommer til Europa og til Norge. Hvordan kommer de seg hit?

– Noen kommer hit med fly, andre som blindpassasjerer på lastebiler eller båter til Europa. Det vanligste er nok å komme over landjorda, eller i små båter over Middelhavet. Dessverre er det få muligheter for flyktninger til å komme på lovlig vis til Europa og til Norge. For de fleste er det umulig å få visum, og mange blir nødt til å betale menneskesmuglere for å komme seg til et trygt land forå få søke asyl.

– I bokutdragene var det slik at barna ble skilt fra foreldrene sine. Det skjer i dag også. Hva er årsakene til at barn blir skilt fra foreldrene sine?

– Det kan være situasjoner som oppstår i selve konflikten, at foreldre blir drept, slik at barna må flykte alene. Eller det kan være situasjoner som oppstår under flukt, slik som med båtflyktninger som forsøker å komme seg over Middelhavet til Europa. Der hender det at små barn overlever hvis båten forliser, mens mor eller far drukner. Barn er lette og kan klamre seg til flytende vrakrester, eller de blir reddet av andre voksne.

– Det hender også at det å skille barn fra foreldre er en bevisst strategi for menneskesmuglerne. De bruker barna som pressmiddel for å unngå at foreldrene angir dem. Foreldre og barn får billetter til ulike fly, eller barn tas vekk fra sine biologiske foreldre og reiser sammen med andre et stykke. NOAS har hjulpet syriske familier som har blitt splittet under flukt, til å gjenforenes. Ved ett tilfelle ble to jenter på åtte og ti år holdt igjen i Hellas, mens mor kom alene til Norge. Etter et halvt år klarte vi å få barna til Norge og gjenforene dem med moren. Dette er et eksempel på en lykkelig slutt. Dessverre blir noen permanent adskilt.

Hva gjør barn på flukt ekstra sårbare?

– Barn er avhengige av å ha voksne rundt seg som vil dem vel. Dessverre vet vi at det ikke alltid er tilfellet, voksne kan utnytte barn på forferdelige måter. Noen av dem vi i NOAS snakker med, har blitt utsatt for vold, overgrep eller forskjellige former for tvangsarbeid av smuglere eller andre de har møtt under flukten. Noen blir tvunget til kriminelle handlinger eller til prostitusjon. En ung jente som reiste alene, hadde for eksempel opplevd å bli tatt inn i en familie som skulle ta vare på henne. Men mannen i familien hadde voldtatt henne. Vi har hørt jenter fra Eritrea fortelle at de har blitt rådet til å ta p-piller under reisen til Europa, slik at de i hvert fall ikke blir gravide hvis de blir utsatt for voldtekt underveis. Noen har også opplevd problemer med myndighetene i land de har reist gjennom. En gutt vi møtte, hadde tilbrakt et år i fengsel i Libya. Han ville helst bare glemme det han hadde opplevd der.

Barn som reiser sammen med familien sin, kan også oppleve at deres behov kommer i andre rekke når de er på flukt. Folk som flykter, kan være nødt til å gjøre prioriteringer og valg som vi ville synes var umenneskelige under andre forhold. Mange opplever sult, kulde eller ekstrem varme, de får ikke sove over lang tid og må gjemme seg under vanskelige forhold.

 

– FNs barnekonvensjon sier at alle barn under 18 år har rett til spesiell beskyttelse. Den sier at barnets beste alltid skal legges til grunn. Gjelder den for barn på flukt som kommer til Norge?

– Nei, ikke for alle. Barn under 15 er vi i NOAS i liten grad i kontakt med, for de får i all hovedsak opphold. Disse barna blir tatt hånd om av barnevernet og behandles på linje med alle andre barn som ikke har egne omsorgspersoner. Når det gjelder enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år, stiller det seg annerledes, og Norge blir sterkt kritisert av blant andre FN for hvordan rettighetene til disse barna blir ivaretatt. En ting Norge kritiseres for, er at mange får innvilget midlertidig oppholdstillatelse. De får bo her til de fyller 18 år. Da skal de returneres til hjemlandet. Dette er en vanskelig situasjon for mange. De blir jo norske mens de er i denne prosessen, og når de blir myndige, mister de alle rettigheter i Norge. En del av dem får ikke engang mulighet til å fullføre videregående skole. Dette er noen av de tristeste sakene vi har med å gjøre. Det er psykisk belastende for ungdom å ikke vite hva som vil skje med dem etter at de fyller 18. Den usikkerheten ødelegger for dem og gjør dem redde, utrygge og deprimerte. I disse sakene mener NOAS at det helt klart ikke er barnets beste som er lagt til grunn, slik barnekonvensjonen krever. Dette er en oppfatning vi deler med andre organisasjoner som jobber for barns rettigheter i Norge.

– Men bare et fåtall av mindreårige med midlertidig opphold har faktisk blitt returnert.

Hva skjer med alle de andre?

– De blir borte fra mottaket. Vi vet ikke hvor de blir av. Noen prøver seg i andre land. Andre frykter vi kan bli rekruttert til kriminalitet og menneskehandel. Rundt en tredjedel av dem som har fått innvilget midlertidig opphold siden 2009, vet man ikke hvor er. De er bare forsvunnet.

Bonusspor

FAKTA:

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter ble vedtatt i 1989. Barnekonvensjonen gjelder for alle barn som er under 18 år, uansett nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion og kultur. Konvensjonen bygger på prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først i alle situasjoner, over alt. Det er staten som har ansvaret for at barns rettigheter blir respektert

FAKTA:

Organisasjoner som hjelper barn på flukt og barn i krigsrammede områder

– Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en ideell organisasjon som hjelper asylsøkere med informasjon, rådgiving og juridisk bistand. Les mer på www.noas.no

– Redd Barna er en norsk hjelpeorganisasjon som arbeider nasjonalt og internasjonalt for å fremme barns rettigheter. Les mer på www.reddbarna.no

– UNICEF er FNs eget barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF arbeider for barns rettigheter i mer enn 190 land. Les mer på www.unicef.no

– Flyktninghjelpen er en norsk organisasjon som jobber for å beskytte rettighetene til mennesker på flukt i eller utenfor eget land. Les mer på www.flyktninghjelpen.no

– Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Røde Kors og arbeider medutfordringer ungdom står overfor i Norge og internasjonalt. www.rodekors.no/ungdom

 

FAKTA:

– Mer enn 2 millioner barn er drept som følge av krig og konflikt de siste 30 årene

– Om lag 22 millioner barn er i dag på flukt fra krig og konflikt.

– 50 % av verdens flyktninger og internt fordrevne er under 18 år.

– 13 % av verdens flyktninger og internt fordrevne er fire år eller yngre.

– Millioner av barn på flukt må flykte flere ganger i løpet av sitt liv. Nær 60 % av alle land som har hatt borgerkrig, opplever nye utbrudd av krig.

– Mellom 2,5 og 5 % av alle barn på flukt trenger hjelp til å finne tilbake til foreldrene sine.

– 8,4 millioner barn er tvangsrekruttert til slaveri, tvangsarbeid eller væpnet kamp. Mange av disse er barn på flukt fra krig.

– 1,2 millioner barn blir ofre for menneskehandel hvert eneste år. Menneskehandel er en milliardindustri som ofte finner sine ofre blant barn på flukt.

– 57 millioner barn i verden får ikke skolegang. Halvparten av disse lever i land rammet av krig og konflikt.

(Kilde: Flyktninghjelpen, tall per april 2014)

 

 

Vil du lese mer om ungdom som har opplevd krig og flukt? Her er noen boktips:

 

VisBildeServlet

Fabrizio Gatti: Bilal

Under dekknavnet Bilal gir journalisten Fabrizio Gatti seg ut på en farefull reise som papirløs innvandrer gjennom store deler av Afrika, og til Europa. I boka følger vi «Bilal» og to unge gutter han møter på reisen.

 

8280875638

Lenas Dagbok
Den unge jenta Lena Muchina overlevde beleiringen av Leningrad. I hennes dagbok fra som starter i mai 1941, kan vi lese om hvordan hun opplevde beleiringen.

 

9788203254659

 

Anne Franks dagbok

13 år gammel begynte Anne Frank å skrive denne dagboka. I tid strekker den seg fra 14. juni 1942 til 1. august 1944. Den forteller om hennes opplevelse av de to årene hun og hennes nærmeste levde i dekning for nazistene under den 2. verdenskrig.

 

Innbundet

Espen Søbye: Kathe, Alltid vært i Norge

Forfatteren bruker biografimetoden til å beskrive et vanlig menneske som vokste opp i Norge i mellomkrigstiden. I boka følger vi den unge jenta Kathe Lasnink og hennes familie under deportasjonen til Auschwitz.